Årsavgifter

Fageråsen Hytteområde  fakturerer avgifter for veg, vann, renovasjon og snørydding av P-plass en gang i året.


Avgiftene reguleres i.h.t. kontrakt med hver hytte-/leilighets-eier.

Vegavgift:

Dekker drift og vedlikehold av veier, fram til tomtegrense. 

Vannavgift:

Fageråsen Hytteområde er ansvarlig for vannforsyning i området. Hytteeier er ansvarlig for egen ledning, fra tilkoblingspunkt og inn i egen bolig

P-PLASS:

Snørydding av private P-plasser betales det årlig avgift for.

RENOVASJON:

Kun husholdningsavfall skal kastes i container.
All annet avfall leveres på Trysil gjennvinningsstasjon. www.soir.no  

Avgifter pr. 2017:

Veg:                           KR. 2.758.-
Vann:                         KR. 2.080.- *
Renovasjon:              KR. 1.812.-*
Snørydding P-plass: KR.1.440.- *
SUM:                           KR.8.090.-*
*Prisene er eks.mva

ANDRE ÅRLIGE AVGIFTER:

Kloakkavgift:      Trysil kommune.  www.trysil.kommune.no 
Eiendomsskatt:  Trysil kommune.
Kabel TV:            Eidsiva Bredbånd. www.eidsiva.net